Psicopedagogia: Problemes d'Aprenentatge

Contenido del acordeón

És un trastorn específic de l’aprenentatge amb dificultat en lectura i en l’expressió escrita.
Per realitzar aquesta valoració ha de presentar al menys un dels següents símptomes, que han persistit almenys durant 6 mesos.
1- Lectura de paraules imprecisa o lenta.
2- Dificultats per comprendre el significat del que llegeix.
3- Dificultats ortogràfiques en referència a la manca de precisió.
4- Dificultats en l’expressió escrita (errors gramaticals o de puntuació, mala organització d’idees …).
També les aptituds acadèmiques poden estar afectades significativament interferint negativament en el rendiment escolar, laboral o de la vida quotidiana.
Tot i que la dislèxia no té curació, l’avaluació i intervenció primerenques proporciona uns resultats positius. El que permet a la persona tenir un ple desenvolupament, acadèmic i personal.
Hi ha diversos nivells de gravetat de la dislèxia: lleu, moderat o greu.

Contenido del acordeón

És un trastorn de l’escriptura que afecta la forma o el contingut. El manifesten nens / es que no presenten problemes intel·lectuals, neurològics, sensorials, motors, afectius o socials.

Com a característiques disgráficas, assenyalen dos tipus de símptomes relacionats:

  • Signes secundaris globals: comprenen la postura inadequada, suport incorrecte de l’instrument (llapis, bolígraf, etc.), dolenta pressió del mateix o velocitat d’escriptura excessivament ràpida o lenta.
  • Símptomes específics: posen la seva atenció en elements del propi grafisme com la grandària de les lletres, lletres inclinades, deformes, excessiu espaiat entre lletres o molt apinyades, enllaços indeguts entre grafemes, lletres irreconeixibles i, en definitiva, text de difícil comprensió.
Contenido del acordeón

Es tracta de dificultat per comprendre i realitzar càlculs matemàtics. El terme es refereix a un ampli rang de problemes relacionats amb l’aprenentatge de les habilitats matemàtiques o aritmètiques. No hi ha una única forma de trastorn de l’aprenentatge de les matemàtiques i les dificultats que es presenten varien de persona a persona i afecten de manera diferent en cada moment del cicle vital de les persones.

Contenido del acordeón

Es tracta d’una dificultat en l’escriptura, que destaca per un dèficit específic i significatiu de l’ortografia. Es troba normalment associada als trastorns lectors.

Quan la disortografia apareix com a dèficit específic, en absència d’antecedents d’un trastorn específic de la lectura, i el seu origen no és explicat per un baix nivell intel·lectual ni problemes d’agudesa visual o escolarització inadequada, s’anomena trastorn específic de l’ortografia.